આજની ખાટી મીઠી..

હા..નિલમબેન બિલકુલ સાચી વાત ધર્મનિર્પેક્ષતામાં માનનારા અને ધર્મચુસ્ત લોકોની સમજદારી પર અવલંબે છે…આની પરિભાષાનો વિસ્તૃત અર્થ એજ છે કે “ધર્મ ઈતિ ધારયતે” ” જે ધારણ(સૌકોઈથી) કરવા યોગ્ય હોય તેજ સાચો ધરમ..એનું કોઈપણૅ રીતે બાહ્ય મૂલ્યાંકન ન થઈ શકે…અસ્તુ

પરમ સમીપે


જે ધર્મ અંગે ઝગડા કરવામાં લોકો પોતાની શક્તિ ખરચે છે..તે જો તેઓ ધર્માનુસાર જીવી બતાવવામાં વાપરે તો આ દુનિયા કેવી રૂડીરૂપાળી થઇ જાય..!

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s