ઓમશાંતિ

image

મેરે મીઠે મીઠે રુહાની પ્રાણપ્યારે બાબા।
આપ હો ગુણોંકે ભંડારી શિવ ભોલાભાલા।
આશુતોષ, સબકી આશ પૂરી કરનેવાલા
વિશ્વેશ્વર,  સારે વિશ્વકે માલિક બાબા।
જ્યોતિર્રધર, આત્માઓંકી જ્યોત જગાનેવાલા।
અતિ સૂક્ષ્મ જ્યોતિબિંદુ સ્વરૂપ,
કિન્તુ હો ગુણોંકા સિન્ધુ, બાબા।
ક્યા કરેં આપકી મહિમા ઓ બાબા।
સારે સાગરકી શ્યાહી બનાલે,
સારે વૃક્ષકી ચાહે કલમ બનાકે,
સારી પૃથ્વીકા કાગઝ બનાકે,
સ્વયં મા સરસ્વતિ લીખને બૈઠે,
તો ભી ઉસકા પાર ના આવે।

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s